Plan rozwoju

Projekt Storm&DustNet podzielony jest na kilka etapów.

  • Pierwszy etap projektu został już zrealizowany. Jego celem było zaprojektowanie, budowa i uruchomienie bezprzewodowej sieci stacji pomiarowych wyposażonych w zestaw kilku sensorów mierzących: temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza oraz kilka wskaźników charakteryzujących zapylenie m.in. PM1, PM2.5 i PM10. Wybrane parametry można obserwować on-line na mapach i wykresach.
  • Drugim krokiem będzie wzbogacenie stacji pomiarowych w dodatkowe czujniki mierzące stężenie CO2 i CO w powietrzu.
  • Aerozole oraz pyły PM spełniają w atmosferze funkcję jąder kondensacji i są niezbędne do powstawania w atmosferze kropel chmurowych, a przez to samych chmur, w tym również chmur burzowych.
  • W przyszłości wyposażymy stacje pomiarowe w detektory wyładowań atmosferycznych.  Prototyp detektora został już wykonany i jest obecnie w fazie testów. Sieć takich czujników pozwoli na monitorowanie on-line elektrycznej aktywności burzowej w rejonie Krakowa i okolic.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
574