O projekcie

Projekt Storm&DustNet jest realizowany w »Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego »Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje
Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Motywacją do działań podjętych w projekcie jest wykorzystanie posiadanej wiedzy do poprawy jakości życia społeczeństwa oraz przyczynienie się do ochrony jego zdrowia i życia.

Nasza działalność obejmuje:

  • proces wykonywania pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu (PM)
  • wizualizację wyników on-line
  • udział w edukacji społeczeństwa na temat negatywnych skutków zdrowotnych wynikających  z występowania wysokich stężeń PM
  • podnoszenie świadomości, że wysokie stężenia PM są bezpośrednim i mierzalnym efektem działalności człowieka

Sieć bezprzewodowych stacji pomiarowych Storm&DustNet została w całości zaprojektowana i zbudowana w  Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
572